آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۹ ( ویروس کرونا و تعویق آزمون )

آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۹ آموزش و پرورش هر ساله دارای آزمون استخدامی است تا بتواند با استفاده از آن، کمبود نیروی انسانی خو...

ادامه مطلب